1. ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ມະຕິຕົກລົງ, ດໍາລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັ່ງ ແລະ ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ຂອງຂັ້ນເທິງວາງອອກ;
 2. ຄົ້ນວ້າ, ຫັນເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ. ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ ແລະ ມະຕິຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ, ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ມາເປັນແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດຂອງຕົນ ພ້ອມທັງ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ປາກົດຜົນເປັນຈິງ;
 3. ສ້າງ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ທົບທວນ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ພັດທະນາອ່າງຮັບນໍ້າ ລວມທັງ ນໍ້າໜ້າດິນ, ດິນບໍລິເວນນໍ້າ, ອ່າງເກັບນໍ້າ, ນໍ້າໃຕ້ດິນ ແລະ ການກັກເກັບນໍ້າໄວ້ນໍາໃຊ້ ພ້ອມທັງກຳນົດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດສະຫງວນນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ;
 4. ສ້າງ, ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ລະບົບຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ;
 5. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີ ສ້າງຕັ້ງຄະນະປະສານງານຄຸ້ມຄອງອ່າງຮັບນໍ້າ ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ;
 6. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກຳນົດປະລິມານການໄຫຼຕໍ່າສຸດຂອງນໍ້າ ທີ່ປ່ອຍອອກຈາກເຂື່ອນ, ຝາຍ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອຮັບປະກັນຕລຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານຂອງຄົນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມຢືນຍົງຂອງລະບົບນິເວດ;
 7. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີ ອອກໃບອະນຸຍາດການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ປະກອບຄຳເຫັນການອອກໃບອະນຸຍາດການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານນໍ້າ, ການຂຸດເຈາະ ຫຼື ຊີເຈາະນໍ້າໃຕ້ດິນ ແລະ ອື່ນໆ;
 8. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງ, ຄູ່ມື ແລະ ຄຳແນະນໍາວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນານໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ;
 9. ຄຸ້ມຄອງ, ຊີ້ນໍາ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ;
 10. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີຂັ້ນເທິງປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມ, ຄຸ້ມຄອງ, ກຳນົດຕໍາແໜ່ງງານ, ສ້າງແຜນການບໍລຸງຍົກລະດັບ, ກໍ່ສ້າງ, ຊັບຊ້ອນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ລວມທັງສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຕິດຕາມການປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮອບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງກົມ ເພື່ອສະກັດກັ້ນປະກົດການລະເມີດມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງລັດ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມລະບຽບທີ່ກໍານົດ;
 11. ພົວພັນຮ່ວມມືທັງພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ເພື່ອຂົນຂວາຍການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ທືນຮອນເຂົ້າໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ການເຫັນດີຈາກຂັ້ນເທີ່ງ;
 12. ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານການເງີນ, ຊັບສິນ ແລະ ເອກະສານຂອງກົມພ້ອມທັງຂື້ນແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກົມ ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
 13. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.