World Peatlands Day is celebrated on the 2nd of June each year, founded by the International Peatland Society back in 2019.

What are peatlands - peatlands are a type of wetland that are formed from partially decomposed plant materials (roots, leaves, stems etc.) that have accumulated over long periods of time, sometimes over thousands of years.

This accumulation of organic matter results in peatlands being a significant store of carbon - representing about 30 percent of the world’s soil carbon, which is an amount greater than the world’s above-ground forests all combined. Maintaining these carbon stores in their natural condition plays an important role in the global effort to combat climate change.

ວັນດິນຖ່ານຕົມໂລກ ແມ່ນວັນທີ 2 ມິຖຸນາ ຂອງທຸກໆປີ ເຊິ່ງໄດ້ຖືກກຳນົດຂຶ້ນໂດຍ ສະມາຄົມດິນຖ່ານຕົມສາກົນ ໃນປີ 2019.

ດິນຖ່ານຕົມແມ່ນຫຍັງ? ດິນຖ່ານຕົມແມ່ນດິນຊະນິດໜຶ່ງຂອງດິນບໍລິເວນນໍ້າ ທີ່ກໍ່ຕົວຂຶ້ນຈາກການເໜົ່າເປື່ອຍຂອງຂອງຊາກພືດ (ຮາກ, ໃບ, ລໍາຕົນ ແລະ ອື່ນໆ) ທີ່ສະສົມເປັນເວລາດົນນານ, ບາງຄັ້ງດົນເຖິງຫຼາຍພັນປີ.

ການສະສົມຂອງທາດອິນຊີວັດຖຸນີ້ ເຮັດໃຫ້ດິນຖ່ານຕົມເປັນແຫຼ່ງສໍາຄັນໃນການກັກເກັບທາດອາຍກາກບອນ ຊຶ່ງເທົ່າກັບ 30 ເປີເຊັນ ຂອງກາກບອນໃນດິນທົ່ວໂລກ ຊຶ່ງຫຼາຍກວ່າທາດກາກບອນທີ່ຢູ່ປ່າໄມ້ລວມກັນທັງໝົດ. ການກັກເກັບທາດອາຍກາກບອນໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບແບບທໍາມະຊາດນີ້ ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ໃນວັນທີ 5 ສິງຫາ 2020 ຜ່ານມາ, ກົມຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ຮ່ວມກັບ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງນໍ້າໃຕ້ດິນ ໃຫ້ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 9 ຕົວເມືອງ ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ປອ ແອັງພອນ ແພງສຸວັນ ຮອງຫົວໜ້າ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ມີບັນດາທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ວິຊາການ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 9 ຕົວເມືອງ ແລະ ວິຊາການຂອງຂະແໜງອ້ອມຂ້າງພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງ ເຂົ້າຮ່ວມ ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 27 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ.

Subcategories